Rules and regulations

S.N. Title
1 स्थानिय तह र सहकारीको सहकार्यमा चक्लाबन्दि सहितको नमूना फार्म स्थापना कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६
2 आयमूलक कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६
3 आरन व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि
4 स्थानिय तहको सहकार्यमा करार खेती कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६
5 सुचना सार्वजनिक २०७६ कार्तिक
6 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
7 नागरिक बडापत्र
8 TOR