प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

अर्घाखाँची


नीति/ रणनीति
क्र.सं शीर्षक समुह
1 ओजेटी परिचालन कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ कार्यबिधि View
2 मागमा आधारित कृषि उपज बजार पूर्वाधार निर्माण तथा संचालन कार्यविधि, २०७६ कार्यबिधि View
3 कृषि उद्यमी अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया, २०७६ कार्यबिधि View
4 किसान कल सेन्टर संचालन विधि, २०७७ कार्यबिधि View
5 कृषि अनुदान कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यबिधि View
6 भूमिहीन किसानका लागि करार खेतीमा अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ कार्यबिधि View
7 स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ कार्यबिधि View
8 दोहोरो अनुदान नियन्त्रण सञ्चालन विधि, २०७८ कार्यबिधि View
9 भर्जुअल माध्यमबाट तालिम सञ्चालन विधि, २०७८ कार्यबिधि View
© 2020 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची
Last Updated: 2021/07/01
Developed By: Ninja Infosys