लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि ज्ञान केन्द्र

अर्घाखाँची


बिल सर्बजनिकरण
क्र.सं विवरण: बजेट नं.: खर्च शिर्षक.: खरिद प्रकृया.: पान न.: बिल फईल: रसिद मिति: रकम: कैफियत: अपलोड मिति:
1 भवन मर्मत सम्भार तथा रङरोगन ३१२०१०१२४ ३११६१ बोलपत्र ६०३७२८३६५ View 2077-11-21 १०१३५०२ 2021-03-09
2 कार्यालय तथा छात्रावास मर्मत तथा रङरोगन २ ३१२०१०१२४ ३११६१ सिलबन्दी दरभाउ पत्र ६०४१८९५२५ View 2078-02-10 ४९७०१८.३०/- सुर्योदय निर्माण सेवा 2021-05-24
3 आधुनिक प्रविधिका कृषि यन्त्र उपकरण खरिद ३१२०००१९४ 31122 बोलपत्र ३०३३३३१९५ View 2078-02-28 ५०,४१,९७६/- D-Kam Microsystems Pvt .Ltd. 2021-06-27
© 2024 Copyright : कृषि ज्ञान केन्द्र, अर्घाखाँची
Last Updated: 2080-03-05
Developed By: Ninja Infosys